Shirui Hill

Shirui Lily-The State flower of Manipur
Blooming Shirui Lily
Shirui Lily with Wild Sky
Shirui Lily among the wild Sky
Shirui Lily
Most Shirui Lilies on a plant
Shirui Peak
A beautiful tree on Shirui peak
Shirui Peak
Peak of Shirui Hill
Shirui Lily
Close up of Shirui Lily